ஓரெழுத்து ஒருமொழி உரிய பொருளைக் கண்டறிதல் Test -5 [41 to 50]


TNPSC Last 10 Year Question Paper
எந்தவித கட்டண பயிற்சி மையத்திற்கு செல்லாமல் படிக்கும் எனது சகோதர சகோதரிகளுக்கு மட்டும்


Start Online Test
Total Score
Well done! you are correct
Sorry, you are wrongclose