இயற்பெயர், சிறப்பு பெயர், நூல் நூலாசிரியர், அடைமொழி, பிரித்தெழுதுக & சொல் பொருள் [2022 Group 4]


TNPSC Last 10 Year Question Paper
எந்தவித கட்டண பயிற்சி மையத்திற்கு செல்லாமல் படிக்கும் எனது சகோதர சகோதரிகளுக்கு மட்டும்


Start Online Test
Total Score
Well done! you are correct
Sorry, you are wrongclose