பிழை திருத்தம் – சந்திப்பிழை நீக்குதல், ஒருமை பன்மை பிழையை நீக்குதல், மரபு பிழைகள் வழுஉச்சொற்களை நீக்குதல், பிற மொழிச் சொற்களை நீக்குதல்.

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, TET, RRB, SI/PC
15 minutes study plan [TNPSC]
மின்னல் வேக கணிதம்
  • கோச்சிங் சென்டர் போகாமல் வீட்டில் முயற்சி செய்யும் என்னுடைய BROTHER, SISTERகாக மட்டும்

தினம் தினம் TNPSC TAMIL Test

Start Online test
Total Score

This is correct
Oops you are wrong

close